คำสั่งกระทรวงยุติธรรม

คำสั่งที่ 469/2559 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2559 เรื่อง มอบอำนาจและมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงยุติธรรม
คำสั่งที่ 467/2559 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2559 เรื่อง ยุบเลิกสถานกักขังจังหวัดตรังแห่งเดิม และกำหนดสถานกักขังจังหวัดตรังแห่งใหม่
คำสั่งที่ 466/2559 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเฉพาะด้านการปรับปรุงโครงสร้างภายในและอัตรากำลังของกองออกแบบและก่อสร้าง สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
คำสั่งที่ 461/2559 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
คำสั่งที่ 457/2559 ลงวันที่ 30 กันยายน 2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน
คำสั่งที่ 448/2559 ลงวันที่ 27 กันยายน 2559 เรื่อง แก้ไขคำสั่งรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ
คำสั่งที่ 444/2559 ลงวันที่ 26 กันยายน 2559 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าและรองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม
คำสั่งที่ 436/2559 ลงวันที่ 21 กันยายน 2559 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานคุมประพฤติ
คำสั่งที่ 435/2559 ลงวันที่ 21 กันยายน 2559 เรื่อง ถอดถอนพนักงานคุมประพฤติ
คำสั่งที่ 434/2559 ลงวันที่ 21 กันยายน 2559 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง
คำสั่งที่ 429/2559 ลงวันที่ 19 กันยายน 2559 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกำกับการให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์
คำสั่งที่ 422/2559 ลงวันที่ 14 กันยายน 2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับทุนไปศึกษา ฝึกอบรม สัมมนา ณ ต่างประเทศ