คำสั่งกระทรวงยุติธรรม

คำสั่งที่ 307/2559 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำคู่มือประชาชน ร่างพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. .... (เพิ่มเติม)
คำสั่งที่ 304/2559 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2559 เรื่อง มอบหมายให้ปฏิบัติราชการ
คำสั่งที่ 303/2559 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการรักษาราชการแทนหัวหน้ากลุ่มภารกิจ
คำสั่งที่ 302/2559 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มภารกิจ
คำสั่งที่ 301/2559 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง มอบหมายและมอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการ
คำสั่งที่ 300/2559 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง มอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงยุติธรรม
คำสั่งที่ 237/2559 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของอัตราค่าตอบแทนสำหรับการชันสูตรพลิกศพตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
คำสั่งที่ 234/2559 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2559 เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งประธานกรรมการบริหารสำนักงานยุติธรรมจังหวัด และรองประธานกรรมการบริหารสำนักงานยุติธรรมจังหวัด
คำสั่งที่ 231/2559 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร "ผู้บริหารงานยุติธรรมระดับสูง (บธส.)"
คำสั่งที่ 230/2559 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2559 เรื่อง ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน
คำสั่งที่ 227/59 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานคุมประพฤติ
คำสั่งที่ 226/2559 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง ถอดถอนพนักงานคุมประพฤติ