คำสั่งกระทรวงยุติธรรม

คำสั่งที่ 559/2559 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง กำหนดอาณาเขตเรือนจำชั่วคราวสระขวัญ
คำสั่งที่ 557/2559 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดแนวทาง จัดทำ ติดตาม และประเมินผลตามแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (National Action Plan on Business and Human Rights - NAP)
คำสั่งที่ 556/2559 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 เรื่้อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประชาคมอาเซียนของกระทรวงยุติธรรม
คำสั่งที่ 550/2559 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กระทรวงยุติธรรม
คำสั่งที่ 549/2559 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2560-2564
คำสั่งที่ 548/2559 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน
คำสั่งที่ 543/2559 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน
คำสั่งที่ 534/2559 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม
คำสั่งที่ 533/2559 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2559 เรื่อง กำหนดอาณาเขตทัณฑสถานบำบัดพิเศษขอนแก่นและเรือนจำพิเศษขอนแก่น
คำสั่งที่ 532/2559 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2559 เรื่อง กำหนดอาณาเขตเรือนจำกลางขอนแก่น
คำสั่งที่ 529/2559 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2559 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานคุมประพฤติ
คำสั่งที่ 528/2559 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2559 เรื่อง ถอดถอนพนักงานคุมประพฤติ