สารบัญหนังสือเวียน

ให้ นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงต่างประเทศ พ้นจากตำแหน่งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี
ยกเลิกใบเสร็จรับเงิน
แจ้งเปลี่ยนแปลงโฆษกสำนักงาน ก.พ.ร.
การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ประกาศพระราชโองการให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีและแต่งตั้งรัฐมนตรี
แจ้งเรื่อง ยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียน และเรื่อง ยกเลิกใบเสร็จรับเงิน
  • ว514 ดูแล้ว 3 ครั้ง
ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9
  • ว498 ดูแล้ว 3 ครั้ง
การจัดงานรวมพลังเพื่อน้อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9
  • ว497 ดูแล้ว 3 ครั้ง
ประกาศยกเลิกแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ1.)
  • ว495 ดูแล้ว 2 ครั้ง
เชิญร่วมบริจาคเงินสนับสนุน
แจ้งประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2559 เรื่อง กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีลาออกจากตำแหน่ง
ผลการพิจารณารับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี พ.ศ.2559