รายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล

สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ 40 (ระหว่างวันที่ 12 กันยายน 2560 - 31 มีนาคม 2561)