download oijกิจกรรมของสำนักผู้ตรวจราชการ

  • วันนี้ (8ก.พ.59) รอง ปยธ. ท่านธวัชชัย ไทยเขียว เป็นประธานการประชุมหน่วยงานด้านตรวจสอบ ประกอบด้วย สนย

  •    KM สำนักผู้ตรวจราชการ

ภาพกิจกรรม1 ภาพกิจกรรม2 ภาพกิจกรรม3 ภาพกิจกรรม4 ภาพกิจกรรม5