“ยุติธรรม” รับมอบเงินทุนประกอบอาชีพเพื่อคืนคนดีสู่สังคม

25 ก.ค. 2560 14:26 น. 461 ครั้ง

กรมราชทัณฑ์ จัดพิธีรับมอบเงินทุนประกอบอาชีพคืนคนดีสู่สังคม เพื่อส่งเสริมให้ผู้ที่เคยก้าวพลาดในสังคมได้ประกอบอาชีพสุจริตและเป็นพลเมืองดีของสังคมต่อไป


               เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องสัมมนากรมราชทัณฑ์ ชั้น ๓ กรมราชทัณฑ์ จังหวัดนนทบุรี พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบเงินทุนประกอบอาชีพคืนคนดีสู่สังคม เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยมี นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธี และนายกอบเกียรติ กสิวิวัฒน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เป็นผู้รับมอบเงินทุนจากอาจารย์นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ผู้ให้การสนับสนุนบริจาคเงินทุนประกอบอาชีพ จำนวน ๕๐ ล้านบาท เพื่อให้กรมราชทัณฑ์นำไปจัดสรรเป็นเงินทุนตั้งต้นให้ผู้พ้นโทษได้นำไปประกอบอาชีพสุจริต และส่งเสริมให้เป็นพลเมืองดีของสังคมต่อไป

               รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า ตามที่กระทรวงยุติธรรมมีนโยบายคืนคนดีสู่สังคมนั้น กรมราชทัณฑ์ได้ดำเนินการตามภารกิจหลักในการแก้ไข พัฒนา บำบัดฟื้นฟูผู้ต้องขังในระหว่างต้องโทษ เพื่อให้สามารถกลับตนเป็นคนดีภายหลังพ้นโทษ ซึ่งโครงการนี้ พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ได้กรุณาริเริ่มให้สร้างความเข็มแข็งไว้เป็นพื้นฐานแล้ว ทั้งนี้ที่ผ่านมา กรมราชทัณฑ์ได้มีกระบวนการแก้ไขและพัฒนาผู้ต้องขัง โดยจัดการเรียนการสอนและฝึกอบรมให้ความรู้ด้านทักษะวิชาชีพสาขาต่างๆ รวมทั้งได้รับความร่วมมือจากสถานประกอบการในการจ้างงานผู้ต้องขังเพื่อเตรียมเข้าสู่ตลาดแรงงาน แต่ยังไม่สามารถส่งผู้พ้นโทษให้ถึงฝั่งได้ เนื่องจากบางคนฝึกวิชาชีพแล้วไปสมัครงาน แต่สถานประกอบการไม่รับ ไม่ให้โอกาส หรือบางคนฝึกทักษะและพัฒนาฝีมือแรงงานแล้วต้องการไปประกอบอาชีพอิสระ แต่ไม่มีเงินทุน ทั้งนี้ กรมราชทัณฑ์ได้มีการประสานงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในการส่งเสริมสนับสนุนทุนประกอบอาชีพ แต่ยังมีเพียงเล็กน้อย ไม่เพียงพอกับความต้องการของผู้ต้องขัง โอกาสนี้ ท่านอาจารย์นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ ได้กรุณาเข้ามาช่วยในการสนับสนุนทุนตั้งต้นในการดำรงชีวิตเพื่อเป็นทุนประกอบอาชีพ ถือเป็นจุดเริ่มต้นให้ผู้ต้องขังและผู้พ้นโทษมีความหวังและมีโอกาสมากขึ้น อีกทั้งยังเป็นการจุดประกายให้นักธุรกิจและสถานประกอบการต่างๆ หันมาให้ความสนใจและให้ความสำคัญในการมีส่วนร่วมช่วยเหลือสังคม และประคับประคองไม่ให้พวกเขาเหล่านั้นกลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและไม่กระทำผิดซ้ำอีก ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้สังคมมีความเข้มแข็ง มั่นคง และสงบสุขมากยิ่งขึ้น ในนามของกระทรวงยุติธรรม ขอขอบคุณอาจารย์นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ ที่มีจิตอันเป็นกุศลแก่ผู้ที่อยู่ในภาวะยากลำบาก นับเป็นโชคดีที่พวกเขาเหล่านั้นได้รับความเมตตาและโอกาสสำคัญนี้ โดยกระทรวงยุติธรรม จะดูแลการดำเนินงานให้ความช่วยเหลือด้านเงินทุนประกอบอาชีพแก่ผู้พ้นโทษให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาค รวมทั้งจะพัฒนาให้มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องสืบไป

               ทั้งนี้ กรมราชทัณฑ์ได้มีการวางแผนการดำเนินงานและได้มีการพิจารณาคัดเลือกผู้พ้นโทษที่ขอรับสนับสนุนทุนประกอบอาชีพ โดยกลั่นกรองจากผู้ที่มีความตั้งใจจริง มีความพร้อมด้านที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่ง สามารถติดตามการดำเนินชีวิตภายหลังพ้นโทษ เพื่อกำกับ ดูแล และตรวจสอบว่าทุนที่ได้รับนั้นนำไปประกอบอาชีพตามที่แจ้งไว้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเป็นไปตามเจตจำนงที่แท้จริงของผู้บริจาค โดยปัจจุบัน กรมราชทัณฑ์ได้ดำเนินการคัดเลือกผู้พ้นโทษที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนด เพื่อเข้ารับทุนประกอบอาชีพจากเรือนจำและทัณฑสถานทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น ๓๒๙ ราย โดยจะดำเนินการมอบทุนให้แก่ผู้พ้นโทษตามความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของอาชีพที่ผู้พ้นโทษแต่ละรายขอรับการสนับสนุนมา โดยหวังว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการใช้ชีวิตอย่างสุจริตชนต่อไป

                                   ************************************

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด