คำสั่งที่ ๔๕๖/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง การจ้างที่ปรึกษาโครงการรับรู้และส่งเสริมการใช้บริการระบบการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเรื่องครอบครัวและมรดกตามบทบัญญัติแห่งศาสนาอิสลามในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

2 ส.ค. 2560 11:37 น. 347 ครั้ง