รองอธิบดีกรมคุมประพฤติลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์ฟื้นฟูฯ ปัตตานี

11 ส.ค. 2560 12:24 น. 245 ครั้ง

                   ระหว่างวันที่ 10-11 สิงหาคม 2560 นางอัญชลี พัฒนสาร รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดปัตตานี เพื่อนิเทศให้ความรู้การบริหารจัดการความเสี่ยงการหลบหนี พร้อมรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน อันเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ นอกจากนี้ มีการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดพิธีเปิดศูนย์ฯ อย่างเป็นทางการในช่วงเดือนกันยายน โดยมีนางอำไพ ชนะชัย ผู้อำนวยการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดปัตตานี พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา จังหวัดปัตตานี และเลขานุการกรม เข้าร่วมการประชุมฯ ณ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดปัตตานี

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด