รองอธิบดีกรมคุมประพฤติลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์ฟื้นฟูฯ ปัตตานี

11 ส.ค. 2560 12:24 น. 110 ครั้ง

                   ระหว่างวันที่ 10-11 สิงหาคม 2560 นางอัญชลี พัฒนสาร รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดปัตตานี เพื่อนิเทศให้ความรู้การบริหารจัดการความเสี่ยงการหลบหนี พร้อมรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน อันเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ นอกจากนี้ มีการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดพิธีเปิดศูนย์ฯ อย่างเป็นทางการในช่วงเดือนกันยายน โดยมีนางอำไพ ชนะชัย ผู้อำนวยการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดปัตตานี พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา จังหวัดปัตตานี และเลขานุการกรม เข้าร่วมการประชุมฯ ณ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดปัตตานี