“ยุติธรรม” เพิ่มศักยภาพการคุ้มครองพยานในคดีค้ามนุษย์ร่วมกับประเทศสมาชิกอาเซียน

15 ส.ค. 2560 16:37 น. 317 ครั้ง

        เมื่อวันอังคารที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๓๐ น. ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดโครงการอบรมการคุ้มครองพยานในคดีค้ามนุษย์อาเซียน โดยมี นางสาวปิติกาญจน์ สิทธิเดช อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ  พร้อมด้วยผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียน ๖ ประเทศ ประกอบด้วย ประเทศกัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย สิงคโปร์ เวียดนาม และพนักงานเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานในประเทศที่ปฏิบัติภารกิจคุ้มครองพยาน เข้าร่วมฯ  

        ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวจัดโดยสำนักงานคุ้มครองพยาน กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ร่วมกับมูลนิธิเอ - ทเวนตี้วัน (A๒๑ Foundation) ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ตำบลสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เพื่อร่วมกันหารือแนวทางในการคุ้มครองพยานในคดีค้ามนุษย์ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ปัญหาอุปสรรคและประสบการณ์ระหว่างผู้เข้ารับการฝึกอบรมของแต่ละประเทศ ตลอดจนพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านการคุ้มครองพยานให้มีความรู้ความสามารถ และทันต่อสถานการณ์ปัญหาอาชญากรรมของสังคมในปัจจุบัน อันจะนำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพการคุ้มครองความปลอดภัยให้แก่พยานในคดีค้ามนุษย์ของประเทศในอาเซียน

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด