รมว.ยุติธรรม ลงพื้นที่ชัยภูมิเร่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนประชาชน พบปัญหาเรื่องหนี้สินและที่ดิน

21 ส.ค. 2560 16:49 น. 337 ครั้ง

 

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๑๕ น. นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นำคณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ลงพื้นที่มอบนโยบายการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงยุติธรรมในพื้นที่ และติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมจังหวัดชัยภูมิ ภายใต้โครงการ "ยุติธรรมสู่หมู่บ้าน นำบริการรัฐสู่ประชาชน" ครั้งที่ ๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

 

ในโอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้พบปะพี่น้องประชาชนและมอบเงินช่วยเหลือประชาชนและผู้เสียหายที่ยื่นขอรับค่าตอบแทนตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔ (และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ จำนวน ๑๖ ราย เป็นจำนวนเงิน ๑,๒๔๔,๘๙๕ บาท และมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับผู้แทนโรงเรียน จำนวน ๙ โรงเรียน ณ เทศบาลตำบลตลาดแร้ง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ พร้อมทั้งกล่าวว่า นโยบายของรัฐบาลโดยการนำของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ต้องการลดความเหลื่อมล้ำและทำให้ความยุติธรรมเกิดขึ้นด้วยความเสมอภาค เท่าเทียม รวดเร็ว และทำให้งานบริการของกระทรวงยุติธรรมเกิดประโยชน์สู่ประชาชนทั้งจากต้นทาง กลางทาง และปลายทางอย่างกว้างขวาง ผ่านกลไกของกระทรวงยุติธรรมทั้งสำนักงานยุติธรรมจังหวัด ศูนย์ยุติธรรมชุมชน อาสาสมัครภาคประชาชน และส่วนราชการต่าง ๆ ในพื้นที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความร่วมมือจากประชาชนเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในพื้นที่ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม พร้อมทั้งเน้นย้ำว่า กระทรวงยุติธรรมจะลงพื้นที่จัดโครงการ "ยุติธรรมสู่หมู่บ้าน นำบริการรัฐสู่ประชาชน" ในระยะยาวและต่อเนื่อง เพื่อขยายความยุติธรรมสู่ประชาชน ตลอดจนพร้อมที่จะช่วยเร่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและเป็นเครื่องมือในการนำความยุติธรรมให้เข้าถึงประชาชนทุกคนในทุกพื้นที่ ทั้งนี้ ในการลงพื้นที่ดังกล่าวมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมได้จัดนิทรรศการและออกบูธให้บริการด้านความยุติธรรมแก่ประชาชนร่วมกับส่วนราชการในอำเภอบ้านเขว้า (อำเภอเคลื่อนที่) เพื่อสร้างการรับรู้และเข้าใจในเรื่องช่องทางการเข้าถึงบริการด้านความยุติธรรมให้แก่ประชาชนในพื้นที่

 

หลังจากนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นำคณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม เยี่ยมชมการดำเนินงานของกองทุนหมู่บ้านคลองอุดม ตำบลตลาดแร้ง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งเป็นกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่มีการบริหารจัดการที่ดีของจังหวัดชัยภูมิ พ.ศ. ๒๕๕๖ และมีเงินหมุนเวียนให้แก่สมาชิกฯ จำนวนกว่า ๖,๔๗๕,๖๗๑ บาท โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า การทำงานของกระทรวงยุติธรรมและกองทุนหมู่บ้านฯ มีวิธีการทำงานที่สอดคล้องกัน จึงอยากให้เกิดความร่วมมือร่วมใจกันทำงานเพื่อสร้างความสุขและทำให้ประชาชนได้รับความยุติธรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำที่เกิดขึ้นในสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการช่วยพี่น้องประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมในส่วนของหนี้นอกระบบ เพราะกระทรวงยุติธรรมมีกองทุนยุติธรรม ที่จะช่วยเหลือทั้งเรื่องการประกันตัว จัดหาทนายความ และเรื่องคดีความต่าง ๆ รวมทั้งความช่วยเหลือในกรณีที่ได้รับความเสียหายในคดีอาญา ซึ่งรัฐบาลต้องการช่วยเหลือชาวบ้านในทุกหมู่บ้านและชุมชนในทุกมิติเพื่อให้ประชาชนมีความสุขทั้งกาย ใจ และมีความสุขที่ได้อยู่ในสังคมที่เป็นธรรม

 

รวมทั้งได้ตรวจเยี่ยมศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลโนนแดง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ ที่ได้ช่วยกันร่วมมือช่วยเหลือประชาชนเรื่องกระบวนการยุติธรรมทั้งความร่วมมือจากองค์การบริหารส่วนตำบล กำนันและผู้ใหญ่บ้าน ทั้งนี้ การลงพื้นที่ที่ผ่านมาเป็นการขับเคลื่อนการอำนวยความยุติธรรมตามนโยบายรัฐบาลให้นำไปสู่การปฏิบัติและเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น และเป็นการรับทราบปัญหาของพี่น้องประชาชนโดยตรงเพื่อนำไปสู่การออกแบบกลไกและแผนปฏิบัติการในระดับกระทรวงยุติธรรมส่วนกลางลงสู่ระดับพื้นที่ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ รวมทั้งเน้นย้ำให้เกิดการขับเคลื่อนการบูรณาการอำนวยความยุติธรรมในพื้นที่ ละทิ้งกรอบของหน่วยงาน ก้าวข้ามภาระหน้าที่เพื่อมาร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับคำว่า "เจ้าหน้าที่รัฐหรือภาคราชการ" และยึดถือประชาชนเป็นหลักเพื่อแก้ปัญหาด้านความยุติธรรม โดยต้องแก้ไขทั้งด้านกฎหมายและข้อเท็จจริง นอกจากนี้จะพัฒนางานด้านการไกล่เกลี่ยเพื่อลดความขัดแย้ง ข้อพิพาทและความเสียหายที่จะเกิดขึ้น รวมทั้งสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนให้เข้าถึงความยุติธรรม ด้วยการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมายที่ถือเป็นยาสามัญประจำบ้านเพื่อป้องกันการเอารัดเอาเปรียบ ปัญหาการทำนิติกรรม รวมทั้งการถูกหลอกลวง ฉ้อโกง เพื่อแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำและทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงงานบริการด้านกระบวนการยุติธรรมด้วยความสะดวก รวดเร็ว เสมอภาค และประหยัดในทุกพื้นที่

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด