“ยุติธรรม” มุ่งขับเคลื่อนงาน “กพยจ.” เพื่ออำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนระดับพื้นที่

22 ส.ค. 2560 09:30 น. 244 ครั้ง

กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานกิจการยุติธรรม จัดเวทีระดมความคิดเห็นเพื่อรับฟังสรุปข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับยุติธรรมจังหวัดและแนวทางการขับเคลื่อนคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด (กพยจ.) เพื่อรับทราบสถานการณ์และปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่ พร้อมทั้งแนวทางการดำเนินงานที่สามารถแก้ไขปัญหาในพื้นที่ได้สำเร็จ ตลอดจนเสนอแนะแนวทางการนำภารกิจ กพยจ. เข้าสู่แผนพัฒนาจังหวัด และแนวทางการขับเคลื่อน กพยจ. เพื่อให้การดำเนินงานประสบสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

         เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนยุติธรรมจังหวัด : ภารกิจ และ กพยจ. โดยมีนายสมชาย เสียงหลาย ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นายถาวร พรหมมีชัย เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ศาสตราจารย์พิเศษ วิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม และผู้แทนส่วนราชการสังกัดกระทรวงยุติธรรมในส่วนภูมิภาค ประกอบด้วย ยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค ๑ - ๙ ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษ และสำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพส่วนภูมิภาค เข้าร่วมฯ ณ ห้องจูปิเตอร์ ๘ - ๑๐ อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

         รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า การขับเคลื่อนงานทั้งในมิติของยุติธรรมจังหวัดในด้านการให้บริการงานยุติธรรมแก่ประชาชน และงานขับเคลื่อน กพยจ. จะต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานในส่วนกลางเป็นกลไกในการผลักดันให้งานของ กพยจ. ในระดับจังหวัดสามารถขับเคลื่อนไปอย่างราบรื่น โดยมียุติธรรมจังหวัดเป็นกลไกสำคัญในการเชื่อมโยงการดำเนินงานจากส่วนกลางไปสู่ภูมิภาค รวมทั้งการผลักดันแผนงานโครงการในส่วนของงานยุติธรรมเข้าสู่แผนพัฒนาจังหวัด โดยยึดผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นที่ตั้ง เพื่อให้การขับเคลื่อนงานของยุติธรรมจังหวัด และ กพยจ. ประสบผลสำเร็จ อีกทั้งสามารถทำให้ประชาชนเข้าถึง การบริการด้านงานยุติธรรมได้อย่างทั่วถึง เสมอภาค และเสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด

         โอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้รับฟังการนำเสนอสรุปข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับยุติธรรมจังหวัดและแนวทางการขับเคลื่อน กพยจ. ซึ่งแบ่งออกเป็น ๖ กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มภาคเหนือ กลุ่มภาคกลาง กลุ่มภาคใต้ กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กลุ่มเศรษฐกิจตะวันออก และกลุ่มจังหวัดชายแดนใต้ ซึ่งแต่ละกลุ่มได้นำเสนอสถานการณ์และปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่ พร้อมทั้งเสนอแนวทางการดำเนินงานที่ผ่านมาที่สามารถแก้ไขปัญหาในพื้นที่ได้สำเร็จ ตลอดจนเสนอแนะแนวทางการนำภารกิจ กพยจ. เข้าสู่แผนพัฒนาจังหวัด และแนวทางการขับเคลื่อน กพยจ. ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

         กลุ่มภาคเหนือ นำเสนอสถานการณ์และปัญหาที่พบในพื้นที่โดยส่วนใหญ่คือ ปัญหาการบุกรุกพื้นที่อุทยาน ป่าไม้ กรณีข้อพิพาทที่ดินสาธารณะ ปัญหายาเสพติด ปัญหาประชาชนไม่รู้กฎหมาย ปัญหาการถูกหลอกลวงให้ทำนิติกรรมสัญญา และหนี้นอกระบบ ตลอดจนปัญหาบุคคลไร้สัญชาติ โดยในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่กรณีการบุกรุกพื้นที่อุทยาน ป่าไม้ฯ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดได้ทำหน้าที่ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการร่วมแก้ไขปัญหา ควบคู่กับการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นที่ป่าไม้ให้แก่ประชาชนได้รับทราบ ตลอดจนนำกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทมาใช้แทนการดำเนินคดีตามกระบวนการยุติธรรมกระแสหลัก ในส่วนของปัญหายาเสพติด ได้ใช้กลไกของศูนย์ยุติธรรมชุมชนเป็นเครื่องมือในการสอดส่องดูแล และป้องกันปัญหายาเสพติด ส่วนกรณีปัญหาประชาชนไม่รู้กฎหมาย ถูกหลอกลวงให้ทำนิติกรรมสัญญา และปัญหาบุคคลไร้สัญชาติ ได้เร่งสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับกฎหมายที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน เพื่อให้ผู้นำชุมชนสามารถให้คำปรึกษาด้านกฎหมายเบื้องต้นแก่ชาวบ้านได้ รวมทั้งให้ความรู้ด้านการป้องกันการหลอกลวงจากกลุ่มมิจฉาชีพ และความรู้เกี่ยวกับการยื่นขอสัญชาติ ซึ่งแนวทางการดำเนินงานดังกล่าวสามารถแก้ไขปัญหาในพื้นที่ได้ประสบผลสำเร็จ

         กลุ่มภาคกลาง ซึ่งปัญหาที่พบในพื้นที่โดยส่วนใหญ่คือ ปัญหาข้อพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน โดยสำนักงานยุติธรรมจังหวัดได้เข้าไปตรวจสอบข้อเท็จจริง และใช้กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามหลักความพึงพอใจของทั้งสองฝ่าย ซึ่งสามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้สำเร็จ นอกจากนี้ ยังพบปัญหาหนี้นอกระบบ ซึ่งได้นำกลไกของกองทุนยุติธรรมเข้ามาให้ความช่วยเหลือด้านทนายความในการต่อสู้คดีให้แก่ประชาชน

         กลุ่มภาคใต้ พบว่า ปัญหาที่พบในพื้นที่โดยส่วนใหญ่คือ ข้อพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน มรดก ซึ่งที่ผ่านมาสำนักงานยุติธรรมจังหวัด ได้เข้าไปให้คำปรึกษาและใช้กระบวนไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว

         กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งปัญหาที่พบในพื้นที่โดยส่วนใหญ่คือ ปัญหาเกี่ยวกับการทำนิติกรรมสัญญา ขายฝาก จำนอง หนี้นอกระบบ ซึ่งสำนักงานยุติธรรมได้ให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการทำนิติกรรมสัญญา รวมทั้งให้ความช่วยเหลือด้านการดำเนินคดี ในส่วนของปัญหาการบุกรุกป่าสงวน และที่สาธารณะ ได้ใช้กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในการดำเนินการ ตลอดจนให้ความช่วยเหลือในการดำเนินคดี การประกันตัว โดยใช้กลไกของกองทุนยุติธรรม สำหรับปัญหาที่ดินทำกินของบรรพบุรุษไม่มีเอกสารสิทธิ ได้เข้าไปช่วยเหลือ โดยการให้ความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับการขอออกเอกสารสิทธิ รวมทั้งประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อ เพื่อแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชน นอกจากนี้ ยังพบปัญหาหนี้สินเกษตรกรซึ่งได้ดำเนินการให้คำปรึกษา และใช้กลไกการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ตลอดจนประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาต่อไป

         กลุ่มเศรษฐกิจตะวันออก สถานการณ์และปัญหาที่พบในพื้นที่โดยส่วนใหญ่คือ ปัญหายาเสพติด ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นให้เกิดปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ปัญหาเด็กแว้น และอาชญากรรมอื่นๆ ซึ่งการดำเนินการที่ผ่านมา ได้บูรณาการงานระหว่างหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ศูนย์ยุติธรรมชุมชน และหน่วยงานที่เป็นภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน เพื่อเสริมสร้างภูมิกัน และลดความเสี่ยงของปัญหายาเสพติดในพื้นที่

         กลุ่มจังหวัดชายแดนใต้ สถานการณ์และปัญหาที่พบในพื้นที่โดยส่วนใหญ่คือ ปัญหาการขาดความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม ซึ่งจะต้องสร้างการรับรู้ด้านกระบวนการยุติธรรม และสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ ควบคู่กับการใช้กระบวนการสื่อสารทำความเข้าใจ และแสดงให้เห็นว่าการดำเนินงานในกระบวนการยุติธรรมสามารถตรวจสอบได้ นอกจากนี้ ยังพบปัญหาการบุกรุกที่ดินสาธารณะ ปัญหาความไม่รู้กฎหมายของประชาชน ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายพิเศษในพื้นที่ ปัญหายาเสพติด ปัญหาหนี้นอกระบบ และปัญหาคดีความมั่นคงไม่สามารถเข้าถึงกองทุนยุติธรรม ซึ่งจำเป็นจะต้องสร้างความรับรู้ความเข้าใจ และเหตุผลความจำเป็นในการขออนุมัติใช้เงินกองทุนยุติธรรมให้แก่ประชาชนได้รับทราบอย่างถูกต้อง

         นอกจากนี้ ทั้ง 6 กลุ่มจังหวัด ได้เสนอโครงการเพื่อนำภารกิจ กพยจ. เข้าสู่แผนพัฒนาจังหวัด ซึ่งส่วนใหญ่นำเสนอโครงการในลักษณะบูรณาการที่เน้นสร้างความรับรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายที่จำเป็นในชีวิตประจำวันแก่ประชาชน ตลอดจนความรู้เกี่ยวกับการทำนิติกรรมสัญญา และกระบวนการยุติธรรมขั้นพื้นฐาน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงความยุติธรรมของประชาชน ตลอดจนได้เสนอแนะแนวทางเพื่อให้สามารถดำเนินนโยบายการขับเคลื่อน กพยจ. ได้อย่างเป็นรูปธรรม

         ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้มีข้อเสนอแนะให้นำข้อเสนอแนวทางการขับเคลื่อน กพยจ. ไปสังเคราะห์เพื่อนำไปประยุกต์สู่แผนปฏิบัติการในระดับพื้นที่ โดยกำหนดเข็มมุ่งในการทำงานให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมการอำนวยความยุติธรรมในแต่ละพื้นที่ ควบคู่กับการบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ทั้งในส่วนกลางและในส่วนภูมิภาค ให้เป็น “ทีมยุติธรรม” ตลอดจนบูรณาการความร่วมมือร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ในระดับพื้นที่ เพื่อมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ในการทำงานด้านการอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนได้อย่างแท้จริงต่อไป

*******************