กรมคุมประพฤติจัดฝึกอบรมผู้ใช้งานระบบสารสนเทศ กรมคุมประพฤติ เพื่อสนับสนุนฐานข้อมูลกลางด้านการบำบัดรักษาผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดของประเทศ

24 ส.ค. 2560 13:46 น. 295 ครั้ง

           นายประสาร  มหาลี้ตระกูล  รองอธิบดีกรมคุมประพฤติเป็นประธานในการฝึกอบรมผู้ใช้งานระบบสารสนเทศ กรมคุมประพฤติ เพื่อสนับสนุนฐานข้อมูลกลางด้านการบำบัดรักษาผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดของประเทศ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานด้านคดีภายในสำนักงานคุมประพฤติ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ชั้น 7