กรมคุมประพฤติจัดการประชุมคณะกรรมการพิจารณาและกำหนดตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการกรมคุมประพฤติ ครั้งที่ 3/2560

1 ก.ย. 2560 10:35 น. 95 ครั้ง

         นายประสาร  มหาลี้ตระกูล  รองอธิบดีกรมคุมประพฤติเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาและกำหนดตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการกรมคุมประพฤติ ครั้งที่ 3/2560 เพื่อพิจารณารายละเอียดตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมกรมคุมประพฤติชั้น 4