ประชุมคณะกรรมการสรรหาและตรวจนับคะแนนการสรรหากรรมการจริยธรรม ครั้งที่ 2/๒๕60

1 ก.ย. 2560 15:07 น. 187 ครั้ง

          วันนี้ (1 กันยายน 2560) เวลา 10.00 นาฬิกา นายสุรินทร์ มุสิกเจริญ ผอ.สคป.กท.10
เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและตรวจนับคะแนนการสรรหากรรมการจริยธรรม
ครั้งที่ 2/๒๕60 โดยมีกรรมการสรรหาและตรวจนับคะแนนการสรรหากรรมการจริยธรรมเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมกลุ่มวินัย กรมคุมประพฤติ ชั้น ๔

          โดยในการประชุมมีการพิจารณาเกี่ยวกับการดำเนินงานการสรรหากรรมการจริยธรรมซึ่งเป็นข้าราชการ พนักงานราชการหรือลูกจ้างประจำของกรมคุมประพฤติในสังกัดส่วนกลางที่ได้รับคัดเลือกจากข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างในสังกัดบริหารราชการส่วนกลางของกรมคุมประพฤติ ตามข้อ ๑๔(3)
แห่งประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด