กรมคุมประพฤติต้อนรับคณะผู้บริหารสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

8 ก.ย. 2560 10:48 น. 169 ครั้ง

          นายชัยวัฒน์  ร่างเล็ก  ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการสืบเสาะและพินิจพร้อมคณะผู้บริหารกรมคุมประพฤติเป็นตัวแทนเข้าร่วมรับฟังเกี่ยวกับภารกิจของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ที่ได้ดำเนินนโยบายการพัฒนาสังคม  การพัฒนาชุมชน  การทำนุบำรุงศาสนาและการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม รวมไปถึงการพัฒนาเด็กและเยาวชน เพื่อขอคำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับการส่งเสริมการบูรณาการความรู้คู่ความดีให้แก่เด็กและเยาวชน  ทั้งนี้สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ได้เชิญชวนคณะผู้บริหารเยี่ยมชมสถานที่อันทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ และโครงการต่างๆที่น่าสนใจของสำนักงานงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ อาทิ นิทรรศน์รัตนโกสินทร์  วัดราชนัดดาราม  วัดไตรมิตรวิทยารามเป็นต้น ณ ชั้น 4  ห้องประชุมสำนักตรวจราชการกรมคุมประพฤติ  อาคาร A ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด