ผลการดำเนินงานที่สำคัญของกระทรวงยุติธรรม ประจำเดือนกรกฎาคม 2560

12 ก.ย. 2560 08:16 น. 207 ครั้ง
 1. การนำตัวผู้กระทำผิดรายสำคัญกลับมาดำเนินคดีในประเทศไทย
 2. การสร้างเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ข้ามชาติ
 3. ความร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดร่วมกันระหว่างประเทศและภูมิภาคอาเซียน
 4. การบูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆภายในประเทศเพื่อปราบปรามทำลายเครือข่ายการค้ายาเสพติด
 5. การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนประชารัฐร่วมใจฯ
 6. การจัดกระประชุมเครือข่ายนิติวิทยาศาสตร์ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก / อาเซียน
 7. การประชุมแลกเปลี่ยนความรู้กฎหมายล้มละลายข้ามชาติ
 8. โครงการเพิ่มศักยภาพในการให้ความรู้กฎหมายด้านการบังคับคดีแพ่งสำหรับประชาชน
 9. โครงการมหกรรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี
 10. การนำข้อกำหนดแมนเดลา(Mandela Rules) มาสู่การปฏิบัติ ณ เรือนจำพิเศษธนบุรี
 11. การมอบทุนประกอบอาชีพแก่ผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูยาเสพติด
 12. โครงการฝึกวิชาชีพการทำธุรกิจขนาดเล็ก การจำหน่ายเนื้อสุกร "นายสะอาด"
 13. การสัมมนาเพื่อติดตามผลการฝึกอบรมหลักสูตร TCTP ภายใต้กรอบความร่วมมือทางวิชาการไทย-ญี่ปุ่น
 14. จัดการประชุมเวทีสาธารณะว่าด้วยหลักนิติธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืนฯ
 15. การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "หนี้นอกระบบ" : บริหารจัดการอย่างเป็นธรรมและยั่งยืนได้อย่างไร?
 16. โครงการเผยแพร่ความรู้กฎหมายกองทุนยุติธรรมให้กับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย
 17. การให้บริการประชาชนผู้ประสบปัญหาทางทะเบียนราษฎร
 18. การแสวงหาความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศ เพื่อเปิดบริการด้านนิติวิทยาศาสตร์
 19. กิจกรรมส่งเสริมสิทธิของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ

เอกสารแนบ