กรมบังคับคดีร่วมการสัมมนารายงานผลการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้าน (AML/CFT) ของประเทศไทย

13 ก.ย. 2560 16:23 น. 64 ครั้ง

     วันนี้ (13 กันยายน 2560) เวลา 09.00 น. สำนักงาน ปปง. จัดสัมมนารายงานผลการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้าน (AML/CFT) ของประเทศไทย โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดการสัมมนาเผยแพร่รายงานผลการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้านการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (AML/CFT) ของประเทศไทย และกล่าวปาฐกถาในหัวข้อ "การใช้มาตรฐานสากลเป็นเครื่องมือในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและยกระดับประเทศไทยเทียบเท่าสากล" ซึ่งมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงกรมบังคับคดี นำโดยนางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี พร้อมด้วยนางภัทรภร เวชรังษี ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบการบังคับคดีและประเมินราคาทรัพย์ และนางสาวรังสิมา รัตนะ นิติกรชำนาญการ เข้าร่วม ณ ห้องนภาลัยบอลรูม โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพมหานคร