กระทรวงยุติธรรม โดยกรมบังคับคดี ร่วมกับ สำนักงาน ปปง. แลกเปลี่ยนข้อมูลในคดี เน้นบูรณาการขับเคลื่อนการทำงานให้มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

13 ก.ย. 2560 16:29 น. 105 ครั้ง