กระทรวงยุติธรรม โดยกรมบังคับคดี ร่วมกับ สำนักงาน ปปง. แลกเปลี่ยนข้อมูลในคดี เน้นบูรณาการขับเคลื่อนการทำงานให้มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

13 ก.ย. 2560 17:11 น. 226 ครั้ง

 

          เมื่อวันพุธที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ โรงแรมดุสิตธานี นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี พร้อมด้วยพลตำรวจเอก ชัยยะ ศิริอำพันธ์กุล เลขาธิการ ปปง. ร่วมลงนามความร่วมมือด้านการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลในคดี เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ของทั้งสองหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

          อธิบดีกรมบังคับคดี กล่าวว่า การลงนามบันทึกข้อตกลงการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลในคดีในครั้งนี้ เป็นการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับรายชื่อบุคคล และรายการทรัพย์สินที่ถูกบังคับคดี ทั้งในคดีแพ่งและคดีล้มละลายของกรมบังคับคดี กับข้อมูลเกี่ยวกับรายชื่อบุคคลและรายการทรัพย์สิน ที่ถูกดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รายชื่อผู้ถูกดำเนินคดีอาญาฐานฟอกเงินเฉพาะคดีถึงที่สุดแล้ว และรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด และรายการทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายของอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ของ สำนักงาน ปปง. โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งถือเป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน อันจะส่งผลการดำเนินงานตามภารกิจของทั้งสองหน่วยงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนี้
          ๑. กรมบังคับคดีสามารถสืบค้นข้อมูลและตรวจสอบรายการทรัพย์สินในการบังคับคดีก่อนที่จะมีการยึด หรืออายัด เพื่อป้องกันและลดการยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่มีความซ้ำซ้อนกับทรัพย์สินที่มีคำสั่ง ให้ตกเป็นของแผ่นดินตามกฎหมาย
          ๒. กรมบังคับคดีสามารถตรวจสอบข้อมูลรายชื่อบุคคลหรือรายการทรัพย์สินที่ถูกดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รายชื่อผู้ถูกดำเนินคดีอาญาฐานฟอกเงิน ตลอดจนรายชื่อบุคคลหรือทรัพย์ที่ถูกระงับการดำเนินการตามกฎหมาย เพื่อใช้ประกอบในการบังคับคดีแพ่งและคดีล้มละลาย
          ๓. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายตามอำนาจหน้าที่ของทั้งสองหน่วยงาน ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนมากยิ่งขึ้น

          นอกจากนี้ กรมบังคับคดีได้มีนโยบายในการเป็นศูนย์ข้อมูลกลางเกี่ยวกับทรัพย์สินของลูกหนี้ (Debtor Data Center) โดยเน้นการเชื่อมโยงข้อมูลหน่วยงานต่างๆ ซึ่งเป็นหน่วยงานทางทะเบียนภาครัฐ และภาคเอกชน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับคดีแพ่งและการรวบรวมทรัพย์สินในคดีล้มละลายอันจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่เจ้าหนี้ และลูกหนี้ต่อไป