ก.ยุติธรรม พิจารณาการขอใช้เงินดอกเบี้ยฯ เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานตามภารกิจ

13 ก.ย. 2560 18:03 น. 212 ครั้ง

         เมื่อวันพุธที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายธวัชชัย ไทยเขียว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองพิจารณาการใช้จ่ายเงินดอกเบี้ยอันเกิดจากเงินกลางของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ โดยที่ประชุมได้รับทราบสถานะของเงินดอกเบี้ยฯ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ พร้อมทั้งเห็นชอบคำขอใช้เงินดอกเบี้ยฯ เพื่อจ้างลูกจ้างชั่วคราวและพนักงานจ้างเหมาบริการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมต่อเนื่อง จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ นอกจากนี้ได้เห็นชอบการขอขยายระยะเวลาดำเนินการและการเบิกจ่ายเงินดอกเบี้ยฯ ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อให้การดำเนินโครงการตามถารกิจของแต่ละส่วนราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป โดยมีคณะอนุกรรมการฯ พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมฯ ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม ๒ ชั้น ๘ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพฯ