กรมบังคับคดีจัดโครงการเพิ่มศักยภาพในการให้ความรู้กฎหมายด้านการบังคับคดีแพ่ง สำหรับประชาชน ส่วนภูมิภาค รุ่นที่ 8 จังหวัดสระบุรี

14 ก.ย. 2560 15:16 น. 76 ครั้ง

     เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. กรมบังคับคดี จัดโครงการเพิ่มศักยภาพในการให้ความรู้กฎหมายด้านการบังคับคดีแพ่ง สำหรับประชาชน ส่วนภูมิภาค รุ่นที่ 8 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 100 คน ผู้เข้าร่วมโครงการฯในครั้งนี้ ยังได้รับความรู้กฎหมายด้านการบังคับคดีแพ่ง โดยได้รับเกียรติจากนายพัฐวิศ สังข์วงษา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ นายเลิศพันธุ์ เทียนทอง ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระบุรี และนางสาวธิติมา เอี่ยมรักษา นิติกรชำนาญการ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระบุรี เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ สำหรับการจัดโครงการฯในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯได้รับความรู้ ความเข้าใจในการประกาศใช้พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 30) พ.ศ. 2560 และเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯเข้าใจในบทบัญญัติ หลักการและเหตุผลที่มีอยู่ในกฎหมายแต่ละมาตรา รวมทั้งสามารถนำความรู้ความเข้าใจที่ได้รับไปใช้ให้เกิดสัมฤทธิ์ผลได้ อีกทั้งให้ผู้เข้ารับการอมรมได้ร่วมแสดงความคิดเห็น และตอบข้อซักถามเพื่อเป็นประโยชน์ในการทำงานของกรมบังคับคดีต่อไป
    ทั้งนี้ กรมบังคับคดีได้มีกำหนดจัดโครงการฯ ดังกล่าวต่อไปอีก 2 รุ่น ได้แก่รุ่นที่ 9 ในพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2560 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ จังหวัดจันทบุรี และรุ่นที่ 10 ในอังคารที่ 19 กันยายน 2560 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ จังหวัดปราจีนบุรี สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลข 02 881 4999 และ 02 887 5078 สถาบันการบังคับคดี หรือสายด่วนกรมบังคับคดี 1111 กด 79 ตามวันและเวลาราชการ