กระทรวงยุติธรรม ประกาศความร่วมมือกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย ช่วยเหลือประชาชนตาม พ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหายฯ

14 ก.ย. 2560 17:09 น. 293 ครั้ง

          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม ชั้น ๔ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ
นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีประกาศความร่วมมือในการช่วยเหลือประชาชนตาม พ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหาย
และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ.๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยพนักงานสอบสวน มีหน้าที่แจ้งสิทธิให้แก่ผู้เสียหาย หรือทายาทที่มาร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข ให้ความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้ผู้เสียหายหรือทายาทที่มารักษาในสถานพยาบาลทราบเกี่ยวกับสิทธิที่พึงได้รับตาม พ.ร.บ. ฉบับดังกล่าว
ในส่วนของจำเลยในคดีอาญา ให้เจ้าพนักงานผู้ทำหน้าที่ปล่อยตัว ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในเรือนจำ ทัณฑสถาน รวมถึงสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนทุกแห่ง มีหน้าที่แจ้งสิทธิให้แก่จำเลยที่ศาล/มีคำสั่งอนุญาตให้ถอนฟ้อง หรือศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดว่าจำเลยมิได้เป็นผู้กระทำความผิดหรือการกระทำของจำเลย
ไม่เป็นความผิด ซึ่งจากความร่วมมือนั้นจะทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงความยุติธรรมได้โดยง่าย สะดวกรวดเร็ว ทั่วถึง และเป็นธรรม

          โอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า ที่ผ่านมาประชาชนส่วนมาก ยังไม่ทราบถึงสิทธิตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ ทำให้เสียสิทธิในการเข้าถึงบริการของรัฐ ดังนั้น ภายใต้การดำเนินงานของรัฐบาล ได้มีการประกาศนโยบายเรื่องการปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม รวมทั้งปรับปรุงระบบการช่วยเหลือทางกฎหมายและค่าใช้จ่ายแก่ประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม โดยให้เข้าถึงความเป็นธรรมได้โดยง่าย รวดเร็ว

          กระทรวงยุติธรรม ในฐานะหน่วยงานหลักในการอำนวยความยุติธรรม จึงได้จัดทำยุทธศาสตร์กระทรวงยุติธรรม ให้เชื่อมโยงกับนโยบายดังกล่าวของรัฐบาล ในด้านการอำนวยความยุติธรรมลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม และทำให้ประชาชนได้รับการบริการงานยุติธรรมที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งการช่วยเหลือประชาชนตามพระราชบัญญัตินี้เป็นหนึ่งในแผนงานที่จะทำให้ประชาชนได้เข้าถึงความเป็นธรรมได้โดยง่าย สะดวก และรวดเร็ว
นอกจากนี้ กระทรวงยุติธรรม ได้จัดโครงการยุติธรรมสู่หมู่บ้าน นำบริการรัฐสู่ประชาชน โดยการลงพื้นที่ เพื่อไปรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจะได้นำไปสู่การให้ความช่วยเหลือในด้านกระบวนการยุติธรรมต่อไป

          ในการนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้มอบโล่รางวัลให้กับกองบังคับการตำรวจนครบาล และกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัด “ต้นแบบ” ในการช่วยเหลือผู้เสียหายในคดีอาญาและมอบเงินค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญา จำนวน ๘ ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๙๒๑,๖๒๐ บาท