คำสั่งที่ ๒๘๖/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐  เรื่อง แก้ไขคำสั่งมอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงยุติธรรม

6 ต.ค. 2560 14:58 น. 195 ครั้ง

คำสั่งที่ ๒๘๖/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐  เรื่อง แก้ไขคำสั่งมอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงยุติธรรม

เอกสารแนบ