กรมบังคับคดี แถลงผลงานปีงบ’ ๖๐ ผลักดันทรัพย์สินได้กว่า ๑๒๐,๐๐๐ ล้านบาท

12 ต.ค. 2560 16:08 น. 86 ครั้ง

             ในวันพฤหัสบดี ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ศูนย์บังคับคดีล้มละลายส่วนหน้า อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพฯ นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี พร้อมด้วยผู้บริหารกรมบังคับคดี แถลงข่าวผลการดำเนินงานของกรมบังคับคดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยสามารถผลักดันทรัพย์สินได้กว่า ๑๒๙,๐๔๓ ล้านบาท จากเป้าหมาย ๑๐๐,๐๐๐ ล้านบาท ซึ่งสูงสุดในรอบ ๗ ปี และสามารถไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดีสูงกว่าผลงานปีที่ผ่านมา ร้อยละ ๕๘๕๘ คิดเป็นทุนทรัพย์ ๖,๓๘๐ ล้านบาท นอกจากนี้ กรมบังคับคดียังได้รับรางวัลเลิศรัฐ ด้านพัฒนาการบริการระดับดี ภายใต้ผลงาน “การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี” จากสำนักงาน ก.พ.ร. ซึ่งเป็นปีที่ ๓ ที่กรมบังคับคดีได้รับรางวัลด้านพัฒนาการบริการระดับดีอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งได้รับโล่และตรารับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก GECC ประจำปี ๒๕๖๐ และได้ผ่านการตรวจรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน ฉบับที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ อีกด้วย