ผลการดำเนินงานที่สำคัญของกระทรวงยุติธรรม ประจำเดือนกันยายน 2560

22 พ.ย. 2560 10:54 น. 354 ครั้ง

1) มาตรการป้องกันการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการปฏิบัติงานสืบสวนและปราบปรามยาเสพติด

2) กระทรวงยุติธรรมจับมือกระทรวงการคลังปราบปรามนายทุนเงินกู้นอกระบบ

3) ความร่วมมือระหว่างไทย - จีน ด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

4) กระทรวงยุติธรรม ร่วมกับ สถาบันพลังจิตตานุภาพ สอนหลักสูตรสมาธิ “สัคคสาสมาธิ” ให้กับผู้ที่ก้าวพลาดกระทำความผิด 

5) กระทรวงยุติธรรมเข้าร่วมการประชุมโลกว่าด้วยการคุมประพฤติ ครั้งที่ 3 ณ ประเทศญี่ปุ่น

6) การเปิดดำเนินการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดปัตตานี

7) การลงพื้นที่ของผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม

8) การเตรียมความพร้อมก่อนประกาศวาระแห่งชาติ “สิทธิมนุษยชนร่วมขับเคลื่อน THAILAND 4.0 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”

9) โครงการประกาศความร่วมมือในการช่วยเหลือประชาชนตามพระราชบัญญัติ ค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559

10) กระทรวงยุติธรรมรับ “รางวัลเลิศรัฐ” (Public Sector Excellence Awards : PSEA) ประจำปี พ.ศ. 2560 ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

11) กระทรวงยุติธรรมรับโล่และตรารับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี 2560

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด