“ยุติธรรม” เปิดการฝึกอบรมหลักสูตร “การบริหารงานยุติธรรมระดับสูง (ยธส.)” รุ่นที่ ๙

7 ธ.ค. 2560 15:35 น. 94 ครั้ง

          ในวันพฤหัสบดีที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ วิทยาลัยกิจการยุติธรรม สำนักงานกิจการยุติธรรม ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร “การบริหารงานยุติธรรมระดับสูง (ยธส.)” รุ่นที่ ๙ ซึ่งมีหัวข้อหลัก คือ SDGs : Goal ๑๖ เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ พัฒนาสมรรถนะ และสร้างวิสัยทัศน์ให้แก่บุคลากรระดับบริหารในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรม ทั้งนี้ ดำเนินการจัดฝึกอบรมระหว่างวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ – ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ โดยมีนักบริหารงานยุติธรรมระดับสูงจากหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย และนักบริหารภาคเอกชน เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น จำนวน ๕๐ คน

          โอกาสนี้ ปลัดกระทรวงยุติธรรม ได้บรรยายพิเศษในหัวข้อ “แนวทางการพัฒนากระบวนการยุติธรรมไทยแบบยั่งยืน” มีใจความสำคัญว่า การอบรมครั้งนี้ ผู้เข้ารับอบรมจะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานของแต่ละหน่วยงาน จึงอยากให้ทำความเข้าใจกรอบการทำงานระหว่างกัน เพื่อให้เกิดแนวความคิดที่กว้างและหลากหลาย อันจะนำไปสู่การพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งได้มุ่งเน้นให้มีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาปรับใช้ในหน่วยงาน โดยเฉพาะในด้านของการจัดการข้อมูลแบบดิจิทัลไฟล์ อยากให้มีการพัฒนาผลักดันนำระบบดังกล่าวมาปรับใช้ในกระบวนการยุติธรรมในอนาคต ซึ่งจะช่วยลดการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบของเอกสาร ลดขั้นตอนการทำงานให้มีความรวดเร็วยิ่งขึ้น ทำให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ได้มุ่งเน้นการพัฒนาวิธีคิดและแนวความคิดใหม่ๆ โดยต้องคำนึงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่จะเกิดขึ้นเป็นหลัก และต้องรู้จักพัฒนาแนวความคิดในกระบวนการทำงานอยู่เสมอ เพื่อให้เท่าทันเทคโนโลยีและวิวัฒนาการในปัจจุบัน

          นอกจากนี้ ได้แนะแนวทางในการพัฒนางานด้านต่างๆ ในกระบวนการยุติธรรม อาทิ การแก้ปัญหาผู้ต้องขังล้นเรือนจำ การพัฒนาระบบแก้ไขบำบัดและฟื้นฟูผู้ต้องขัง การส่งเสริมการดูแลและติดตามเด็กและเยาวชนที่อยู่ในขั้นตอนกระบวนการยุติธรรม เป็นต้น โดยมุ่งหวังว่าผู้เข้ารับการอบรมจะได้นำองค์ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปปรับใช้ในการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์มากยิ่งขึ้นต่อไป

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด