ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ลงพื้นที่จังหวัดปทุมธานีตรวจเยี่ยมหน่วยงานในสังกัด  

7 ธ.ค. 2560 16:15 น. 73 ครั้ง

 

        เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2560 นายเรืองศักดิ์ สุวารี ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการ เขตตรวจราชการที่ 1 จังหวัดปทุมธานี เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม พร้อมกันนี้ได้ประชุมส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม และลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พบว่า ทุกหน่วยงานสามารถขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงยุติธรรมได้เป็นอย่างดี โดยผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรมได้เน้นย้ำในประเด็นต่างๆ ดังนี้

  1. การวางแผนและปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
  2. การขับเคลื่อน ศยช. และ กพยจ.
  3. การสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่
  4. การใช้ระบบ DXC และการจัดทำ Big Data ที่ถูกต้องสมบูรณ์ และการพัฒนาตามนโยบายรัฐบาล Thailand 4.0
  5. การลดการกระทำผิดซ้ำ และการส่งต่อข้อมูลผู้พ้นโทษ จากเรือนจำ สถานพินิจฯ และคุมประพฤติ
  6. การพัฒนางานสู่ Best Practice และนวัตกรรม

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด