กรมบังคับคดีจัดโครงการอบรมเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท รุ่นที่ 1 เป็นวันที่ 2

7 ธ.ค. 2560 18:07 น. 49 ครั้ง

     วันนี้ (7 ธันวาคม 2560) เวลา 08.30 น. กรมบังคับคดี จัดโครงการอบรมเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท รุ่นที่ 1 เป็นวันที่ 2 ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 – 8 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมชาโต เดอ เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 115 คน สำหรับการจัดโครงการฯในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงานไกล่เกลี่ยชั้นบังคับคดี ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และหลักการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน รวมทั้งสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปในแนวทางเดียวกัน และสามารถนำความรู้ความเข้าใจที่ได้รับไปใช้ให้เกิดสัมฤทธิ์ผลได้ อีกทั้งให้ผู้เข้ารับการอมรมได้ร่วมแสดงความคิดเห็น และตอบข้อซักถามเพื่อเป็นประโยชน์ในการทำงานของกรมบังคับคดีต่อไป ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายมนตรี ศิลป์มหาบัณฑิต ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา เป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท คืออะไร ไกล่เกลี่ยสรรค์สร้างสุข : ประสบการณ์ในต่างประเทศ และทักษะการฟัง : การจับประเด็นความต้องการ และฝึกฝนปฏิบัติ โดยมีนายสุทธิชัย คล้อสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 2 รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบังคับคดีแพ่ง ให้การตอนรับ
     ทั้งนี้ กรมบังคับคดีได้มีกำหนดจัดโครงการฯ ดังกล่าวต่อไปอีก 2 รุ่น ได้แก่รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 13 - 15 ธันวาคม 2560 และรุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 20 - 22 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมเอส ดี อเวนิว กรุงเทพมหานคร

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด