กรมคุมประพฤติจัดการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง

13 ก.พ. 2561 15:40 น. 49 ครั้ง

 

          วันนี้ ( 13 กุมภาพันธ์ 2561 ) นางอัญชลี พัฒนสาร รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง ครั้งที่ 1 / 2561 โดยมีผู้บริหารกรมคุมประพฤติเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมกรมคุมประพฤติ ชั้น 4
อาคารราชบุรีดิเรกฤทธ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพมหานคร

          ในการประชุมมีการพิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก ซึ่งการสรรหาจะมีสองวิธีคือ ผู้บังคับบัญชาระดับต้นที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานเป็นผู้เสนอ และข้าราชการที่มีคุณสมบัติตรงตามกำหนดสมัครด้วยตนเองโดยมีผู้บังคับบัญชาให้ความเห็น  สำหรับระบบข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงเป็นระบบบริหารกำลังคนคุณภาพของภาคราชการโดยเน้นกระบวนการพัฒนา เรียนรู้ในระยะยาวและต่อเนื่อง ผ่านการปฏิบัติงานจริงมีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน ผ่านการฝึกอบรม เพื่อให้ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด