ปลัดกระทรวงยุติธรรม ลงพื้นที่ติดตามการจัดสร้างอาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรม พร้อมรับมอบโฉนดที่ดินและร่วมพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ แก่ผู้บริจาคที่ดินสร้างอาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรม จังหวัดนครปฐม  

13 ก.พ. 2561 16:27 น. 51 ครั้ง

             ในวันอังคารที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม ประชุมหารือร่วมกับผู้แทนส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมจังหวัดนครปฐม เพื่อติดตามความคืบหน้าในการเตรียมการจัดสร้างอาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรม รวมทั้งรับมอบโฉนดที่ดินและร่วมพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่ประเสริฐยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นจตุตถดิเรกคุณาภรณ์ (จภ.) ให้กับนายประเสริฐ จีรุวัฒณาภรณ์ ผู้บริจาคที่ดินเนื้อที่รวม ๒ ไร่ มูลค่า ๓,๙๒๐,๐๐๐ บาท ให้กับกระทรวงยุติธรรม เพื่อสร้างอาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรม จังหวัดนครปฐม ซึ่งประกอบด้วย 4 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม และสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครปฐม (ส่วนหน้า) โดยมี นายนักรบ นาคพรหม ผู้บัญชาการเรือนจำกลางนครปฐม นางประทุมทิพย์ สัมเภาว์มาลย์ รักษาราชการแทนยุติธรรมจังหวัดนครปฐม หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ

             ปลัดกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า กระทรวงยุติธรรมขอขอบคุณ นายประเสริฐ จีรุวัฒณาภรณ์ ที่บริจาคที่ดินให้กับกระทรวงยุติธรรม ดำเนินการจัดสร้างอาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรม เพื่อเป็นศูนย์กลางในการดำเนินงานตามภารกิจและขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงยุติธรรม ในระดับพื้นที่ ตลอดจน ในการบริการด้านงานยุติธรรมแก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน และไม่ได้รับความเป็นธรรม ได้สะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น

            โอกาสนี้ ปลัดกระทรวงยุติธรรม ลงพื้นที่การก่อสร้างอาคารบูรณาการ กระทรวงยุติธรรม ณ ตำบลห้วยจรเข้ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม โดยได้หว่านเมล็ดธัญพืช ๙ ชนิด ร่วมกับผู้บริจาคที่ดินและหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อความเป็นสิริมงคล

            ต่อจากนั้น ปลัดกระทรวงยุติธรรม  ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม เพื่อติดตามการทำงาน มอบนโยบายการทำงาน และให้กำลังใจแก่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้วย

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด