กรมคุมประพฤติเข้าร่วมการประชุมกำหนดแนวทางการส่งเสริมมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ

14 ก.พ. 2561 11:16 น. 25 ครั้ง

กรมคุมประพฤติเข้าร่วมการประชุมกำหนดแนวทางการส่งเสริมมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ

            วันนี้ (14 กุมภาพันธ์ 2561) นายมณฑล  แก้วเก่า  รองอธิบดีกรมคุมประพฤติเข้าร่วมการประชุมกำหนดแนวทางส่งเสริมมาตรฐานคุณธรรม  จริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารือร่วมกันระหว่างภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการหาแนวทางส่งเสริมมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยมีนายกิตติ ลิ้มพงษ์  ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. กล่าวเปิดการประชุม ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด