คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบบริหารและกฎระเบียบพิจารณาการยกร่างระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย

14 ก.พ. 2561 14:54 น. 27 ครั้ง

          ในวันพุธที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ น. ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบบริหารและกฎระเบียบ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เพื่อพิจารณาการยกร่างระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย ประกอบด้วย ๑. (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย ว่าด้วยด้วยการแบ่งหน่วยงานและอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานในสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. .... ๒. (ร่าง) ระเบียบสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานการประเมินผลการปฏิบัติงานและการปรับเงินเดือน พ.ศ. .... ๓. (ร่าง) ข้อบังคับคณะกรรมการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. .... ๔. (ร่าง) ระเบียบคณะกรรมการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่นของผู้ปฏิบัติงานในสถาบัน พ.ศ. .... โดยมีคณะอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม ชั้น ๘ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด