สำนักงานยุติธรรมจังหวัดลำปาง ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายแก่ประชาชน

14 ก.พ. 2561 16:51 น. 17 ครั้ง

             เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดลำปาง ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายแก่ประชาชน กรณีการขายฝาก และการขอรับความช่วยเหลือค่าปล่อยตัวชั่วคราว ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ.๒๕๔๔ และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๙

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด