สยจ.ประจวบคีรีขันธ์ ร่วมประชุมโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

14 มิ.ย. 2561 09:19 น. 36 ครั้ง

        เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ นางไพเราะ คงเปรม ยุติธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้นายปิยชาติ ไฮ้คง หัวหน้ากลุ่มอำนวยการและนิติการ และนายภานุพงศ์ ช่อชั้น นักวิชาการยุติธรรม ร่วมประชุมโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ตามนโยบายของรัฐบาล ณ ศาลาหมู่บ้านบ้านคลองเก่า หมู่ที่ ๕ ตำบลบ่อนอก และโรงเรียนบ้านละลอง หมู่ที่ ๔ ตำบลบ่อนอก อำเภอเมืองประจวบคีรขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ในบทบาทการดำเนินงานสำคัญด้านการอำนวยความยุติธรรมให้ประชาชนรับทราบข้อมูลข่าวสาร เข้าถึงบริการและภารกิจของกระทรวงยุติธรรม ให้เข้าถึงความยุติธรรมได้อย่างเสมอภาค พร้อมยกตัวอย่างประกอบเพื่อเพิ่มความเข้าใจให้กับประชาชน สิทธิของประชาชนจะได้รับจากพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรมฯ และพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายฯ

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด