ม.ล.ปนัดดาฯ เสริมสร้างความรู้แก่นักบริหารการคมนาคม รุ่นที่ ๑๐ ย้ำความรับผิดชอบที่พึงมีต่อสังคมและประเทศชาติ

14 มิ.ย. 2561 09:44 น. 33 ครั้ง

          เมื่อวันพุธที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม บรรยายพิเศษ เรื่อง “ศาสตร์พระราชา แนวคิดและคำสอนของพ่อ” แก่ข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจของกระทรวงคมนาคม ที่เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตร“'นักบริหารการคมนาคม รุ่นที่ ๑๐ การสร้างผู้นำคมนาคมรุ่นใหม่สู่การเปลี่ยนแปลง” ณ ห้องชมนภา (ชั้น ๒) โรงแรมเอสดี อเวนิว ถนนบรมราชชนนี เขตบางพลัด กรุงเทพฯ

         ม.ล.ปนัดดาฯ กล่าวว่า “ศาสตร์พระราชาและหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ และพระราชดำรัสคำสอนของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐ สอนให้เราทุกคนผู้เป็นข้าาชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ รู้ซึ้งถึงความหมายของความรับผิดชอบที่ตนพึงมีต่อสังคมและประเทศชาติ เป็นคนดีที่ต้องรักษาความดีที่เกิดขึ้นแก่ตัวให้มีความสม่ำเสมอ แบบอย่างแห่งพระองค์ท่าน คือ ความสง่างามอย่างที่สุดของผู้เป็นข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ กล่าวคือ ความเพียร ความซื่อตรง การวางตัวที่เหมาะสม ไม่มาก ไม่น้อย มีความเสมอต้นเสมอปลายในการรักษาชื่อเสียงเกียรติคุณขององค์กรและประเทศชาติ การกระทำที่ไม่ถูกต้อง ไม่ชอบด้วยกฎหมาย กลับกลายเป็นความเสียหายเสียชื่อเสียงแก่ส่วนราชการ
ย่อมยังผลกระทบต่อความรู้สึกของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกภาคส่วน หาใช่กระทรวงใครกระทรวงเขา กรมใครกรมเขา รัฐวิสาหกิจใครรัฐวิสาหกิจเขา หรือแม้แต่จังหวัดใครจังหวัดเขา อำเภอใครอำเภอเขา อปท.ใคร อปท.เขา เสียที่ไหนกัน ในเมื่อความรับผิดชอบมีความหมายถึงความเกี่ยวพันกันทั้งระบบ ดีครบถ้วนก็คือความดีอันสมบูรณ์แบบทั้งระบบ เราทุกหน่วยต้องช่วยกันตรวจตราดูแลไม่ให้เกิดความผิดพลาดทั้งทางยุทธศาสตร์ที่เป็นหัวใจ ยุทธวิธีที่เป็นธงชัยนำทาง และผลลัพธ์จากการปฏิบัติที่ปรากฏ ความเป็นเอกภาพของระบบราชการ คือ ความเป็นแบบอย่างแก่กันในทางที่ถูกที่ควร ไม่ใช่แบบอย่างของการกระทำผิด หรือความบกพร่องเสียหาย ผู้บังคับบัญชาของวิทยากรเคยสั่งสอนอบรมข้าราชการรุ่นเดียวกับวิทยากรว่า ปฏิบัติงานใดๆ ความรับผิดชอบต้องนำหน้าการใช้อำนาจ ผู้บริหารที่ประสบความสำเร็จแต่ครั้งอดีต คือ การมีความรับผิดชอบเป็นธงชัย ในทางตรงข้าม การใช้อำนาจที่มากมายเกินเหตุจะทำให้ตัวเราหลงทางและไม่ประสบความสำเร็จ หลักคิดว่าด้วยศาสตร์พระราชา คือ ความเรียบง่าย ความพอเพียง ความซื่อตรง และมีความสุจริตต่อหน้าที่รับผิดชอบ ความสุจริตของทุกภาคส่วน ถือเป็นหน้าเป็นตา (remarkable) แก่ระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ปราศจากหลักคิดนี้อย่างเคร่งครัด คือ ความยากลำบากอย่างที่สุดในการขับเคลื่อนองค์กรและบ้านเมือง แนวคิดดังกล่าวนี้ อารยประเทศจึงถือว่ามีความสำคัญเป็นอันดับแรก”

 

 

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด