สำนักงานยุติธรรมจังหวัดมุกดาหาร ให้คำปรึกษากฎหมายคดีแพ่ง กรณี จัดการมรดก

14 มิ.ย. 2561 09:54 น. 18 ครั้ง

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดมุกดาหารให้คำปรึกษากฎหมายคดีแพ่ง กรณีจัดการมรดกโดยบุตรชายผู้ร้องได้เช่าซื้อรถยนต์โตโยต้า และผ่อนชำระเรื่อยมาจนกระทั่งจะครบกำหนดชำระงวดสุดท้าย ต่อมาได้ถึงแก่กรรมด้วยโรคหัวใจล้มเหลว ผู้ร้องจึงต้องการแบ่งทรัพย์มรดก

เจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดมุกดาหารจึงให้คำแนะนำโดย ผู้ร้องสามารถยื่นคำร้องขอจัดตั้งผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดกผู้ตายได้ตามภูมิลำเนาของผู้ตาย

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด