ประกาศสาระสำคัญของสัญญาจ้างจัดนิทรรศการผลงานโครงการกำลังใจ ในพระดำริฯ ในการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในเรือนจำ และกิจกรรมรับเสด็จพระเจ้าหลานเธอฯ เสด็จเปิดศูนย์เรียนรู้ด้านเกษตรอุตสาหกรรมเรือนจำเขาพริก ณ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก อำเภอสีคิ้ว

14 มิ.ย. 2561 17:34 น. 52 ครั้ง