กรมบังคับคดีเข้าร่วมหารือกับคณะผู้ประเมิน ตามโครงการ Financial Sector Assessment Program (FSAP)

14 มิ.ย. 2561 21:46 น. 22 ครั้ง

        วันนี้ (14 มิถุนายน 2561) เวลา 10.30 น กรมบังคับคดี โดยนางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี พร้อมด้วยนางสาวรัตนาวดี สมบูรณ์ รองอธิบดีกรมบังคับคดี นางทัศนีย์ เปาอินทร์ ผู้ตรวจราชการกรม และคณะทำงาน เข้าร่วมหารือกับคณะผู้ประเมิน FSAP เพื่อเตรียมการเข้ารับการประเมินภาคการเงิน ตามโครงการ Financial Sector Assessment Program (FSAP) โดยมี Mr. Brett Coleman, Senior Financial Sector Specialist, Ms. Ana Maria Aviles, Senior Financial Sector Economist in the East Asia Pacific Region of the World Bank และ Mr. Pierpaolo Grippa, Deputy Division Chief of Financial Regulation in the Monetary and Capital Markets Department เกี่ยวกับขอบเขตการเข้ารับการประเมินกรอบการกำกับดูแลภาคการเงินตามมาตรฐานการกำกับสากลในด้าน Insolvency and Creditor/Debtor Rights ณ ห้อง 301 ชั้น 3 สำนักงานเศรษฐกิจและการคลัง กระทรวงการคลัง

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด