สยจ.ตาก เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน เพื่อความสุขของประชาชน ณ อบต.โป่งแดง

14 มิ.ย. 2561 22:02 น. 48 ครั้ง

      เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดตาก นายยงยุทธ  ธรรมนิตยางกูร ยุติธรรมจังหวัดตาก พร้อมด้วยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ประกอบด้วย เรือนจำกลางตาก สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตาก สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตาก สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตากและสำนักงานยุติธรรมจังหวัดตาก เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน เพื่อความสุขของประชาชน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โดยมีนายเจริญฤทธิ์  สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ เข้าร่วมโครงการและนำหน่วยบริการเคลื่อนที่ออกให้บริการประชาชน เป็นการนำนโยบายของส่วนราชการต่างๆ ไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่และรับทราบปัญหาความต้องการที่แท้จริงของประชาชน

 

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด