สยจ.ตาก จัดโครงการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัด ยุติธรรมสู่หมู่บ้านนำบริการรัฐสู่ประชาชน ตามนโยบายรัฐบาล โครงการไทยนิยม ยั่งยืน : รู้สิทธิ รู้หน้าที่ ณ อำเภอสามเงา จังหวัดตาก

14 มิ.ย. 2561 22:58 น. 71 ครั้ง

      เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดตาก โดยนายสมชัย  กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก มอบหมายให้นายยงยุทธ  ธรรมนิตยางกูร ยุติธรรมจังหวัดตาก เป็นประธานเปิดโครงการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัด ยุติธรรมสู่หมู่บ้านนำบริการรัฐสู่ประชาชน ตามนโยบายรัฐบาล โครงการไทยนิยม ยั่งยืน : รู้สิทธิ รู้หน้าที่ (กิจกรรมที่ ๒ : อบรมเชิงปฏิบัติการติดอาวุธทางปัญญาเพื่อพัฒนาประชารัฐ) ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอสามเงา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก โดยมีหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ประกอบด้วย ศาลจังหวัดตาก สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดตาก สำนักงานที่ดินจังหวัดตาก สาขาสามเงา สำนักงานประกันสังคมจังหวัดตาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดตาก ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดตาก สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก เรือนจำกลางตาก สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตาก สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตาก สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก และสำนักงานยุติธรรมจังหวัดตาก ร่วมเป็นวิทยากรในโครงการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัด และจัดตั้งโต๊ะให้บริการตามภารกิจและนโยบายของแต่ละหน่วยงาน โดยให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการ โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสา และประชาชนทั่วไป ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจทางกฎหมาย และรู้สิทธิ รู้หน้าที่ อีกทั้งยังเป็นการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมอีกด้วย

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด