“ยุติธรรม” เตรียมการจ้างคนพิการเข้าทำงานในกระทรวงยุติธรรม

17 มี.ค. 2560 16:48 น. 449 ครั้ง

 

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐  เวลา ๑๓.๐๐ น.

นางกรรณิการ์ แสงทอง  รองปลัดกระทรวงยุติธรรม

เป็นประธานการประชุมการจ้างคนพิการเข้าทำงานในกระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

เพื่อหารือเกี่ยวกับการจัดทำแผนการจ้างคนพิการ

เพื่อนำไปสู่การเตรียมความพร้อมและจัดทำคู่มือในการเผยแพร่และให้ความรู้

กับหน่วยงานต่างๆ ในกระทรวงยุติธรรม ให้มีความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน

โดยมีนายสมชาย เจริญอำนวยสุข อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมฯ

ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม ๓ ชั้น ๘

อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ