ยธ. เสริมสร้างความรู้ด้านการอำนวยความยุติธรรม แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อบริการประชาชน

20 มี.ค. 2560 14:15 น. 263 ครั้ง

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด