ยธ. เสริมสร้างความรู้ด้านการอำนวยความยุติธรรม แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อบริการประชาชน

20 มี.ค. 2560 17:12 น. 134 ครั้งเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มีนาคม 25๖๐ เวลา ๑๖.00 น.

ณ ห้องบรรยายโรงเรียนนายอำเภอ

วิทยาลัยการปกครอง อำเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี

นายธวัชชัย ไทยเขียว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม

เป็นวิทยากรบรรยายภายใต้โครงการฝึกอบรมหลักสูตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รุ่นที่ ๖๘/๒๕๖๐   

จัดโดยกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ในหัวข้อ “การอำนวยความยุติธรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคม

เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ ในด้านการอำนวยความยุติธรรม

และนำความรู้ที่ได้รับไปบริหารจัดการเกี่ยวกับการให้บริการประชาชนในพื้นที่ 

เพื่อให้ประชาชนทุกคนได้รับความเป็นธรรม ผ่านกลไกผู้นำชุมชนได้อย่างทั่วถึง เท่าเทียม และเสมอภาค

ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำในสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด