ประมวลพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เกี่ยวกับกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม (ปีพุทธศักราช ๒๔๓๙-๒๕๕๖)

21 มี.ค. 2560 11:24 น. 528 ครั้ง

ประมวลพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
เกี่ยวกับกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
(ปีพุทธศักราช ๒๔๓๙-๒๕๕๖)

เอกสารแนบ