ประมวลพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส ของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดลุยเดชเกี่ยวกับกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ปีพุทธศักราช ๒๔๙๕ - ๒๕๕๖

21 มี.ค. 2560 15:29 น. 1,398 ครั้ง

-

เอกสารแนบ