ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ และร่างประกาศฯ และร่างเอกสารประกวดราคา งานจ้างก่อสร้างอาคารบูรณาการของกระทรวงยุติธรรมจังหวัดพะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

21 มี.ค. 2560 16:18 น. 269 ครั้ง

เอกสารแนบ