ยธ.–ป.ป.ช. จับมือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

27 มี.ค. 2560 10:21 น. 317 ครั้ง

กระทรวงยุติธรรม ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช.ประชุมเผยแพร่ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ เพื่อเชื่อมโยงและนำไปแปลงเป็นแผนงานตามความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานให้สอดคล้องและบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ที่กำหนด มุ่งสร้างมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม

                     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มีนาคม 25๖๐ เวลา ๐๙.30 น. นายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมเพื่อเผยแพร่ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) โดยมีนายวิทยา สุริยะวงค์ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ผู้แทนจากสำนักงาน ป.ป.ช. และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมฯ ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม ๒ ชั้น ๘ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพฯ

                    สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม (ศปท.ยธ.) และสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ให้ผู้บริหารระดับสูงของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมได้รับทราบสาระสำคัญของยุทธศาสตร์ชาติฯ ให้สามารถเชื่อมโยงและนำไปแปลงเป็นแผนงานตามความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานให้สอดคล้องและบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ดังกล่าว
โดยผู้แทนจากสำนักงาน ป.ป.ช. ได้นำเสนอต่อที่ประชุมเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะที่ ๓ ซึ่งผ่านการรับฟังความคิดเห็นจากผู้บริหารองค์กรอิสระ ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ที่เกี่ยวข้องในภาคส่วนต่างๆ พร้อมทั้งนำมาประมวลผลเพื่อกำหนดเป็นยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  ซึ่งมีสาระสำคัญว่า ประเทศไทยในระยะ ๕ ปีข้างหน้าจะมุ่งสร้างการเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชนในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาประเทศ พร้อมทั้งกำหนดพันธกิจด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริตใน ๕ ปี จะปฏิรูปกระบวนการดำเนินงานแบบบูรณาการทั้งระบบ โดยเริ่มจากการวางรากฐานทางความคิดของประชาชนจะไม่กระทำการทุจริตทั้งตนเองและต่อสังคม โดยประชาชนต้องก้าวข้ามค่านิยมอุปถัมป์และความเพิกเฉยต่อการทุจริตประพฤติมิชอบ พร้อมทั้งให้ประชาชนมีเจตจำนงทางการเมืองที่ต้องการสร้างชาติที่สะอาดปราศจากการทุจริต ซึ่งต้องได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐ และมีการขับเคลื่อนนโยบายที่มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน ขณะเดียวกันกลไกการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจะต้องเป็นที่ได้รับความไว้วางใจและเชื่อมั่นจากประชาชนว่า จะสามารถปกป้องผลประโยชน์ของชาติและประชาชนได้อย่างรวดเร็ว เป็นธรรม และเท่าเทียม ทั้งนี้ เพื่อยกระดับมาตรฐานจริยธรรม คุณธรรม และความโปร่งใสของประเทศไทยในทุกมิติ และมีมาตรฐานตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. ๒๐๐๓ (United Nation Convention against Corruption : UNCAC) และได้กำหนดเป้าประสงค์ของประเทศไทยว่า “จะต้องได้ระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) สูงกว่าร้อยละ ๕๐”

                 นอกจากนี้ สำนักงาน ป.ป.ช. ได้นำเสนอยุทธศาสตร์กระบวนการดำเนินงานด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยกำหนดเป็นยุทธศาสตร์การดำเนินงานหลักใน ๖ ประเด็น ประกอบด้วย ๑) สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ๒) ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต ๓) สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย ๔) พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก ๕) ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริตและ ๖) ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ของประเทศไทย ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ตั้งขอสังเกตในยุทธศาสตร์ที่ ๓ เกี่ยวกับการสกัดกั้นทุจริตเชิงนโยบายจะมีกลไกการดำเนินงานอย่างไร และขอบเขตของนโยบายอย่างไรที่เป็นการทุจริต โดยได้เสนอแนะให้สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนดรายละเอียดกลไกการดำเนินงานและวางโรดแมพการแก้ไขปัญหาให้ชัดเจนและเป็นรูปธรรม เพื่อให้ส่วนราชการต่างๆ สามารถนำไปกำหนดเป็นแผนงานให้เชื่อมโยงและสอดคล้องตามบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานได้ สำหรับในส่วนของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ได้มอบหมายให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต และสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการกำหนดทิศทางเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติฯ