ปลัด ยธ. พร้อมคณะ ลงพื้นที่ จ.น่าน รับฟังปัญหา พร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือ ประชาชนให้เข้าถึงงานบริการของกระทรวงยุติธรรม

3 เม.ย. 2560 14:58 น. 336 ครั้ง

         ปลัดกระทรวงยุติธรรม พร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดน่าน มอบนโยบาย
การอำนวยความยุติธรรม
ให้หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดฯ พร้อมรับฟังปัญหา
ความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชน
เร่งยกระดับการให้บริการงาน
ของกระทรวงยุติธรรมในพื้นที่

         ระหว่างวันที่ ๓๐ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ นายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ ปลัดกระทรวงยุติธรรม
นำคณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรมลงพื้นที่จังหวัดน่าน เพื่อประชุมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัด
กระทรวงยุติธรรมในพื้นที่ภาคเหนือ ภายใต้ “โครงการยุติธรรมสู่หมู่บ้าน นำบริการรัฐสู่ประชาชน”
ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมตรึงใจบอลรูม โรงแรมน่านตรึงใจ บูทีค
ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน พร้อมทั้งลงพื้นที่ ณ ชุมชนมลาบรี (ชนเผ่าตองเหลือง)
และโรงเรียนบ้านแม่ขะนิง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
         โดยในวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ ปลัดกระทรวงยุติธรรมได้มอบนโยบายในการปฏิบัติราชการ
เพื่ออำนวยความยุติธรรมในระดับพื้นที่ให้กับหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ในระดับพื้นที่ โดยมีผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ๖ จังหวัดพื้นที่ภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดน่าน จังหวัดแพร่
จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดพะเยา เข้าร่วมฯ
โดยปลัดกระทรวงยุติธรรมได้เน้นย้ำถึงแนวทางการดำเนินงานในระดับพื้นที่ ดังนี้
๑) เจ้าหน้าที่ในส่วนภูมิภาค จะต้องรับทราบถึงแนวทางการดำเนินงานในภาพรวม
ของกระทรวงยุติธรรม เพื่อให้การทำงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน อันจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพ
ในการดำเนินงาน
๒) เจ้าหน้าที่ในส่วนภูมิภาค จะต้องรับทราบทิศทางของกระบวนการยุติธรรมไทย
๓) เจ้าหน้าที่ในส่วนภูมิภาคจะต้องเป็นผู้ที่รับทราบความต้องการของประชาชนเกี่ยวกับ
การอำนวยความยุติธรรมในพื้นที่ให้มากที่สุด
๔) จะต้องสร้างกลไกในการเชื่อมโยงการทำงานระหว่างส่วนกลางกับส่วนภูมิภาค เพื่อทำให้
งานบริการสามารถเข้าถึงประชาชนในระดับพื้นที่
๕) จะต้องดำเนินงานเชิงรุกแบบเครือข่าย เนื่องจากความเดือดร้อนของประชาชน ไม่สามารถ
แก้ไขได้ลำพังเพียงหน่วยงานเดียว
และ ๖) การทำงานจะต้องลงพื้นที่/ชุมชน เนื่องจากสามารถสร้างการมีส่วนร่วมและ
ความรับผิดชอบร่วมกันให้เกิดขึ้นในการดำเนินงานระดับพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
         และในวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ ปลัดกระทรวงยุติธรรม พร้อมคณะ ลงพื้นที่ชุมชนมลาบรี
(ชนเผ่าตองเหลือง) และโรงเรียนบ้านแม่ขะนิง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน เพื่อรับฟังปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชน และการให้บริการของกระทรวงยุติธรรมในระดับพื้นที่ อันจะนำ
ไปสู่การกำหนดนโยบาย และกรอบทิศทางในการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพต่อไป
ซึ่งการลงพื้นที่ในครั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ที่ต้องการให้ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงและกรม ลงพื้นที่ต่างจังหวัดเพื่อพบปะ พูดคุยกับ
เจ้าหน้าที่และข้าราชการผู้ปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาคของส่วนราชการในกำกับดูแล เพื่อติดตาม
ความคืบหน้าการดำเนินงานของหน่วยงาน เนื่องจากจะทำให้เกิดการสื่อสารโดยตรงระหว่าง
ผู้บริหารกับเจ้าหน้าที่ระดับพื้นที่ ซึ่งจะส่งผลให้การดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
         ปลัดกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาได้ลงพื้นที่ภาคใต้
ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ส่วนครั้งนี้ได้เลือกจังหวัดน่าน เพราะเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีประชาชน
จำนวนไม่น้อยยังไม่สามารถเข้าถึงงานบริการของกระทรวงยุติธรรมได้ ซึ่งประชาชนกลุ่มดังกล่าว
เป็นประชาชนชายขอบที่เข้าไม่ถึงการอำนวยความยุติธรรม ด้วยเหตุนี้นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม จึงได้ให้ความสำคัญกับประชาชนกลุ่มนี้เป็นอย่างมาก
ทั้งนี้ จากการพบปะพูดกับประชาชนในพื้นที่พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่มีปัญหา
การไร้ที่ดินทำกิน เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ การไม่ได้รับการศึกษา
การขาดสิ่งอุปโภคบริโภคขั้นพื้นฐาน เช่น น้ำและระบบสาธารณะสุขพื้นฐาน การไม่ได้รับ
ความช่วยเหลือด้านคดีความ ปัญหาเรื่องยาเสพติด ความรุนแรงในครอบครัว และการไม่รู้ข้อกฎหมาย
สำหรับการแก้ไขปัญหาดังกล่าว เบื้องต้นได้มอบหมายให้สำนักงานยุติธรรมจังหวัดน่าน ดำเนินการ
ให้ความช่วยเหลือในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงยุติธรรมแล้ว และสำหรับปัญหาที่อยู่นอกเหนือ
อำนาจหน้าที่ของกระทรวงยุติธรรม จะประสานหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ความช่วยเหลือต่อไป

*************************************************************************