“ยุติธรรม” เปิดตัวรายงานประจำปีของคณะกรรมาธิการสากลว่าด้วยนโยบายยาเสพติดฯ ฉบับที่ ๖

5 เม.ย. 2560 15:26 น. 431 ครั้ง

กระทรวงยุติธรรม ร่วมเปิดตัวรายงานประจำปีของคณะกรรมาธิการสากลว่าด้วยนโยบายยาเสพติดฯ ฉบับที่ ๖ เพื่อหาแนวทางในการแก้ปัญหายาเสพติดในประเทศไทยให้ยั่งยืนและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น


          ในวันพุธที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๐  เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดการเปิดตัวรายงานประจำปีของคณะกรรมาธิการสากลว่าด้วยนโยบายยาเสพติด Global Commission on Drug Policy  ฉบับที่ ๖ภายใต้ชื่อ “การขับเคลื่อนการปฏิรูปนโยบายยาเสพติด : แนวทางใหม่สู่การลดทอนความเป็นอาชญากรรมทางคดียาเสพติด (ADVANCING DRUG POLICY REFORM : A NEW APPROACH TO DECRIMINALIZATION)” เพื่อร่วมกันหาทางออกอย่างสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหายาเสพติดให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืน รวมทั้งปรับปรุงนโยบายยาเสพติดให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพปัญหาของประเทศไทย โดยมี นายชาญเชาวน์  ไชยานุกิจ ปลัดกระทรวงยุติธรรม และ Madam Ruth Dreifuss ประธานคณะกรรมาธิการสากลว่าด้วยนโยบายยาเสพติดร่วมกล่าวนำในหัวข้อ การนำการลดทอนความเป็นอาชญากรรมในประเทศไทย และสถานการณ์การลดทอนความเป็นอาชญากรจากทั่วโลกฯ ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยความร่วมมือของสำนักกิจการในพระดำริ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา IDPC สำนักงาน ป.ป.ส. และศูนย์วิชาการสารเสพติดภาคเหนือ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  โดยมีนางกรรณิการ์ แสงทอง รองปลัดกระทรวงยุติธรรม คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมฯ

          พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี กล่าวถึงการขับเคลื่อนการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงนโยบาย    ยาเสพติดว่า การเปลี่ยนแนวทางใหม่สู่การลดทอนความเป็นอาชญากรรมทางคดียาเสพติด เป็นเรื่องที่ประเทศไทยได้ดำเนินการมานานแล้ว เพียงแต่ยังไม่มีความชัดเจนและไม่ทำให้เข้าใจเป็นที่ประจักษ์ในสังคมไทย ซึ่งการเปลี่ยนแปลงแนวความคิดเรื่องยาเสพติดเป็นเรื่องที่สำคัญ ต้องคิดว่าเราจะอยู่กับยาเสพติดได้อย่างไรในเมื่อเราไม่สามารถกำจัดให้หมดไปได้ โดยเชื่อว่าสังคมไทยไม่ได้ไม่เห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลงกฎหมายยาเสพติด เพียงแต่ต้องการนโยบายที่ชัดเจนและสร้างความเชื่อมั่นในการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ดังนั้น จึงต้องทำขั้นตอน    ให้ถูกต้อง ทำบทบาทของแต่ละหน่วยงานให้ชัดเจน ซึ่งสิ่งสำคัญที่สุดคือการสร้างความรับรู้และความเข้าใจให้เกิดขึ้นเป็นที่ประจักษ์แก่สังคมไทย

          ด้าน ปลัดกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า แนวทางการลดทอนความเป็นอาชญากรรมที่ถูกนำมาใช้ในบริบทการบังคับใช้กฎหมายยาเสพติดในประเทศไทย มีกรอบแนวความคิดที่สำคัญคือ ๑) เน้นการป้องกันและบำบัด ตลอดจนการฟื้นฟูไม่ให้มีการนำกลับมาเสพซ้ำ โดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมาย ผู้เสพ ผู้ติด และผู้ค้ารายย่อย  ๒) การเร่งพัฒนาระบบการบำบัดผู้เสพ ผู้ติด ให้มีประสิทธิภาพเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียม และมีบริการอย่างทั่วถึง  ๓) การนำกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนตามแนวคิดประชารัฐเข้ามาใช้ในการป้องกัน และนำผู้เสพและผู้ติดเข้าสู่การบำบัดและคืนสู่สังคม โดยสำนักงาน ป.ป.ส. เป็นผู้ขับเคลื่อน ๔) การนำมาตรการอื่นแทนการลงโทษจำคุกมาใช้กับกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งวิธีการในการพิพากษาของศาลหรือ  การกำหนดโทษ โดยเน้นให้นำเอาพฤติการณ์ของผู้กระทำความผิดที่เกี่ยวข้องกับคดีมาใช้ และดูมูลเหตุการกระทำความผิดในการกำหนดโทษ ซึ่งการจัดทำรายงานฉบับนี้ ถือเป็นความก้าวหน้าและความคืบหน้าทางด้านบทบาทของกฎหมาย เนื้อหาของรายงานมีความก้าวหน้ามากขึ้น แต่สิ่งที่สำคัญคือการสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด สร้างความรับรู้และสร้างความรู้สึกมีส่วนร่วมของสังคมไทยในการช่วยกันขับเคลื่อนให้แนวคิดการแก้ไขปัญหายาเสพติดแนวใหม่ดำเนินก้าวหน้าไปได้ด้วยดี

 ***********************************