“ยุติธรรม” เปิดเวทีหารือการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการยุติธรรม

21 เม.ย. 2560 15:08 น. 219 ครั้ง

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์

ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

นายธวัชชัย ไทยเขียว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม

เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการยุติธรรม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

โดยมี นายทวีศักดิ์ กออนันตกูล เป็นประธานการประชุมฯ

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาในประเด็น ดังนี้

๑. การกำหนดแนวทางการจัดทำงบประมาณบูรณาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๒. การขยายเครือข่ายศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกระบวนการยุติธรรม (Data Exchange Center : DXC) โดยกำหนดขั้นตอนและหลักเกณฑ์การพิจารณากรณีที่หน่วยงานต่างๆประสงค์ขอเข้าร่วมเครือข่ายศูนย์ DXC เพื่อให้สามารถรองรับการขยายเครือข่ายที่เพิ่มมากขึ้นในอนาคต

และ ๓. การปรับปรุงองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการยุติธรรม เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมภารกิจ อำนาจหน้าที่ ตลอดจนสอดคล้องกับเป้าหมายการดำเนินงาน และสถานการณ์ในปัจจุบัน