ยธ. ขับเคลื่อนแนวทางการพัฒนาระบบงานยุติธรรม

1 พ.ค. 2560 17:15 น. 604 ครั้ง


เมื่อวันจันทร์ที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น.
นายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ ปลัดกระทรวงยุติธรรม
เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประสานและพัฒนาระบบงานยุติธรรม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐
เพื่อพิจารณาการขับเคลื่อนกรอบแนวทางการป้องกันอาชญากรรมในส่วนของตัวชี้วัด ๖ ด้าน ประกอบด้วย
ด้านที่ ๑ การป้องกันอาชญากรรมโดยสภาพแวดล้อม
ด้านที่ ๒ การป้องกันอาชญากรรมโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน
ด้านที่ ๓ การป้องกันอาชญากรรมด้วยการป้องกันการกระทำผิดซ้ำ
ด้านที่ ๔ การเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสจะกระทำความผิด
ด้านที่ ๕ การป้องกันอาชญากรรมโดยการลดโอกาสการตกเป็นเหยื่อ
ด้านที่ ๖ การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรในการป้องกันอาชญากรรม
เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนการดำเนินการตามแนวทางการป้องกันอาชญากรรม
และนำไปสู่การกำหนดกรอบทิศทางและแนวทางการจัดทำ
ร่างแผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕)
โดยมี นายธวัชชัย ไทยเขียว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม
นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม
และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมฯ
ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม ๒ ชั้น ๘ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพฯ